Tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterin rekisterinpitäjä on Rannikon Yhtiöt Oy (2805598-6)

Rekisterin ylläpitäjänä toimii:

Eula Wessberg, markkinointipäällikkö
Rannikon Yhtiöt Oy
Osoite: Yrjönkatu 15 LH 40 A
Puhelin: 040 519 9625
Sähköposti: eula.wessberg@rannikonvoima.fi

2 REKISTERIN NIMI

Rannikon Yhtiöt Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri


3 MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME JA MIKSI

Tämän sivuston osat voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle (https://www.google.com/maps).

Henkilötietoja käsitellään myös asiakkuuden luomiseen, hoitamiseen, ylläpitoon ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

4 ANALYTIIKKA SIVUSTOLLA

Verkkosivustolla käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle siirrettäviä tekstitiedostoja. Tämän verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen.

Voit estää evästeiden käytön kokonaan tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.

Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden luomiseen, hoitamiseen, ylläpitoon ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Rannikon Yhtiöt Oy:n ja sen aputoiminimien markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset.
Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

6 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

(aa) Rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn (GDPR 6 art. 1.a);

(bb) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

(cc) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f);

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy, kun rekisteröity lataa, asentaa ja/tai muutoin käyttää rekisterinpitäjän tuotetta tai palvelua, tai rekisterinpitäjän asiakkaan tai palveluntuottajan tuotetta tai palvelua, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT

Rekisterissä voidaan käsitellä ​kaikista rekisteröidyistä​ seuraavia tietoja:

● Etu- ja sukunimi
● Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
● Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
● Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
● Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
● Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot)

Rekisterissä voidaan käsitellä ​tuotteen ja/tai palvelun ostaneista​ yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

● Asiakasnumero
● Henkilötunnus
● Laskutustiedot

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten, tapahtumien ja -kilpailujen yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä kerää rekisteröityjen yksilöinti – ja yhteystietoja sekä muita rekisterin tietoja rekisterinpitäjän työntekijöiltä siltä osin ja siinä laajuudessa kuin ne koskevat kohdassa 5 määriteltyä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta.

9 TIETOJEN SÄILYTYS JA SUOJAUS

Säilytämme meille luovutetut tiedot niin kauan, kuin asiakkuuden hoitaminen sitä edellyttää. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Rekisterinpitäjä voi nähdä ja muokata annettuja tietoja. Tiedot suojataan Rannikon Yhtiöt Oy:n sähköpostien ja verkkoyhteyksien tietosuojamekanismeilla (salasanat, palomuuri). Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot (esim. tilaussopimukset ja laskut) sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa yrityksen alihankkijoille, yhteistyökumppeneille ja edustajille rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

11 OIKEUDET OMIIN TIETOIHIN

Asiakas voi halutessaan pyytää annettujen tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

(aa) oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:

(i) käsittelyn tarkoitukset;

(ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät;

(iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on
luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;

(iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai
jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;

(v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien
henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;

(vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

(vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä
käytettävissä olevat tiedot; ja (viii) automaattisen päätöksenteon
olemassaolo, sekä merkitykselliset tiedot tällaiseen käsittelyyn liittyvästä
logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset
seuraukset rekisteröidylle (GDPR 15 art.);

(bb) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

(cc) oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

(dd) oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että

(i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

(ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut,
eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

(iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa
perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksia varten;

(iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai

(v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen
lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

(ee) oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

(i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden
paikkansapitävyyden;
(ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

(iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai

(iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen
erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen
todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet
rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);

(ff) oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

(gg) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.